ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Cover_Topic

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 J&J GROUP OF COMPANY ได้จัดโครงการอบรม ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ที่อาคารฝึกอบรม J&J 3 โดยมีวิทยากรจากบริษัท เลิร์นนิ่ง แอนด์ โกรฟธ์ คอนซัลติ้งเซ็นต์เตอร์ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่และประยุกต์ใช้ให้เกิดความปลอดภัยต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น